In English

Länkar

Nedanstående länkar utgör ett axplock av artiklar och skrifter som finns inom ämnesområdet och är av övergripande karaktär.

Handbok för salixodlare. Jordbruksverket, Jönköping, 24 s. (http://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/handbok-for-salixodlare.html)

Intensive short rotation forestry in boreal climates: present and future perspectives. Canadian Journal of Forest Research 34: 1369–1378. (http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/x04-090#.Uc1gG20RCdc)

Odla salix. Webbaserad utbildning. Jordbruksverket, Linköping. Länk:
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/odling/jordbruksgrodor/salix/
webbutbildning.4.2ae27f0513e7888ce2280009156.html

Odling av hybridasp och poppel. Handledning 2011, Skogforsk, Uppsala, 40 s. (http://www.skogforsk.se/produkter-och-evenemang/trycksaker/2012/odling-av-hybridasp-och-poppel/)

Hybridasp och poppel – framtida möjligheter. Skogforsk, Resultat 5-2011 (http://www.skogforsk.se/kunskap/kunskapsbanken/2011/Hybridasp-och-poppel--framtida-mojligheter/) .

Short rotation forestry (SRF) on agricultural land and its possibilities for sustainable energy supply.  TemaNord 2008:543. (http://www.norden.org/da/publikationer/publikationer/2008-543/)

Short-rotation forestry with hybrid aspen (Populus tremula L. × P. tremuloides Michx.) in Northern Europe. Scandinavian Journal of Forest Research 27: 10–29. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02827581.2011.628949#.Uc1jEW0RCdc)

The potential of willow and poplar plantations as carbon sinks in Sweden. Biomass and Bioenergy 36: 86–95. (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953411005216)

Fakta Skog (SLU). Ett flertal faktablad om poppel och hybridasp återfinns under denna länk.

Fakta Jordbruk 2011 nr 1 (SLU): Nya salixsorter med modern växtförädlingsteknik.

Beste L. 2014. Robust salix med molekylära markörer. Sveriges Utsädesförenings Tidskrift, årg 123, Specialnummer 2014 Växtförädling vid SLU, sid 11-14. pdf

Persson, P.-O., Rytter, L., Johansson, T. & Hjelm, B. 2015. Handbok för odlare av Poppel och Hybridasp. Jordbruksverket, Jönköping, 24 s. http://www.jordbruksverket.se/5.724b891214e1b9d0c4849dbe.html

25th Session of the International Poplar Commission – Take Home Messages
(http://www.fao.org/forestry/45229-0b01b4e19c8ee01b142538052cdbc4a40.pdf)