In English

Den nationella poppelkommissionen ingår i den internationella poppelkommissionen (”International Poplar Commission”, IPC). Denna bildades 1947 i Paris som en stadgeenlig del av FAO som i sin tur är ett FN-organ. För närvarande består IPC av 37 medlemsländer, varav Sverige är ett. Vart fjärde år hålls en kongress av IPC benämnd ”Session”. IPC:s funktion inkluderar olika aktiviteter, för ytterligare information hänvisas till hemsidan för FAO/IPC - www.fao.org/forestry/ipc.

Poppelkommissionens uppdrag definieras utifrån den internationella poppelkommissionens (IPC) uppdrag enligt följande:

  1. Forskning om vetenskapliga, tekniska, sociala och ekonomiska aspekter med odling av poppel, asp och salix;
  2. Främjande av utbyte av idéer och material mellan forskare, odlare och användare;
  3. Organisation av gemensamma forskningsprogram;
  4. Främjandet av konferenser och studiebesök; samt
  5. Framställning av rapporter och rekommendationer till FAO och till medlemsstaternas regeringar.

    Arsmote 2016

Poppeldagen 2016 hölls den 28 september på Hushållningssällskapets försöksgård Rånna i Västergötland. Efter årsmötet genomfördes en exkursion till närliggande försökslokaler, bl.a. ett moget poppelbestånd där tillväxten följts under flera år. Foto: Lars Rytter.